0 Items(s)
Rice

Rice

*KE Rice Pori 100gm
$1.00
*KE Rice Pori 200G (Puffed Rice)
$1.20
*KE Sella Premium Rice 5Kg
$17.50
*KE Sona ( H) 5Kg
$10.00
*KE Sona Masoori(Brown) 1Kg
$4.00
*KE Sona Masuri 1Kg
$2.50
*KE Surekha Rice 1Kg
$2.20
*KE Surekha Rice 5Kg
$10.00
*KE Surti Kolam Rice 1Kg
$4.00
*KE Surti Kolam Rice 5Kg
$15.00
*KE Thai Raw Rice 1K
$2.50
*KE Wayanadan Gandhakasala Rice 1Kg
$5.50
*KE White Rice (India) 1Kg
$1.50
24 Mantra Organic Basmati Brown Rice 1Kg
$7.00
24 Mantra Organic Basmati Rice 5Kg
$34.60
24 Mantra Organic Basmati White Rice 1Kg
$7.00
24 Mantra Organic Idly Rice 1Kg
$4.00
24 Mantra Organic Poha 500gm
$3.00