0 Items(s)
Rice

Rice

*KE Rice Pori 100gm
$1.00
*KE Rice Pori 200G (Puffed Rice)
$1.20
*KE Sella Premium Rice 5Kg
$17.50
*KE Sona Masuri 1Kg
$2.50
*KE Surekha Rice 1Kg
$2.20
*KE Surekha Rice 5Kg
$10.00
*KE Surti Kolam Rice 1Kg
$4.00
*KE Surti Kolam Rice 5Kg
$15.00
*KE Thai Raw Rice 1K
$2.50
*KE Wayanadan Gandhakasala Rice 1Kg
$4.50
*KE White Rice (India) 1Kg
$1.50
Anarkali Basmati Rice 1Kg
$4.60
Anarkali Basmati Rice 5Kg
$21.00
Bangala Kaima Rice 1Kg
$4.90
Daawat Brown Basmati Rice 1Kg Jar
$4.50
Daawat Brown Basmati Rice 5Kg Jar
$22.00
Daawat Select Basmati Rice 1Kg
$4.50
Daawat Select Basmati Rice 5 Kg
$22.90