0 Items(s)
Rice

Rice

*KE Mappilai Rice 500gm
$5.00
*KE Matta Broken Rice 1Kg
$4.00
*KE Matta Rice 1Kg
$2.20
*KE Matta Rice 5Kg
$10.00
*KE Nel Pori 50gm
$2.00
*KE Pani Varagu Arisi 500 gm
$4.00
*KE Parboiled Rice Th 50Kg
$78.00
*KE Parboiled Rice Thai 1Kg
$2.00
*KE Parboiled Rice Thai 5Kg
$7.90
*KE Ponni Parboiled Rice 10Kg
$13.00
*KE Ponni Parboiled Rice 1Kg
$1.50
*KE Ponni Parboiled Rice 2 Kg
$2.90
*KE Ponni Raw Rice 1 Kg
$2.50
*KE Ponni Raw Rice 5 Kg
$10.00
*KE Ponni Rice 5Kg
$6.90
*KE Pulur Rice Black 500gm
$2.90
*KE Pulur White Rice 1 Kg
$2.00
*KE Raw Rice 1Kg
$2.50