0 Items(s)

Poha/Pori/Puffed

*KE Aval 500 gm(Thin)
$2.50
*KE Aval 500G (Pouva)
$2.50
*KE Nel Pori 50gm
$2.00
*KE Pani Varagu Arisi 500 gm
$4.00
*KE Rice Pori 100gm
$1.50
*KE Rice Pori 200G (Puffed Rice)
$1.40
Elite Rice Flakes (Poha) 500gm
$2.50
Hathi Poha 500Gm
$2.50
Madam Aval Poha 500gm
$2.00
Madam Poha Thick 1Kg
$4.50
Rice Pori 500gm
$3.00
Shahi Golden Aval 500G
$2.00
Swadeshi Poha(Dagadi)1kg
$4.50
Swadeshi Poha(Dagadi)500gm
$2.50
Swadeshi Wheat Puff Big 100gm
$2.00
Swadeshi Wheat Puff Small 100gm
$2.00
Swadeshi Poha 1Kg
$4.50
Swadeshi Poha 250G
$1.50