0 Items(s)

Poha/Pori/Puffed

*KE Aval 500 gm(Thin)
$2.50
*KE Aval 500G (Pouva)
$2.50
*KE Nel Pori 50gm
$2.00
*KE Pani Varagu Arisi 500 gm
$4.00
*KE Rice Pori 100gm
$1.50
*KE Rice Pori 200G (Puffed Rice)
$1.20
Double Horse Aval Red 500gm
$2.50
Double Horse Aval White 500gm
$3.00
Elite Rice Flakes (Poha) 500gm
$2.50
Hathi Poha 500Gm
$2.50
Madam Aval Poha 500gm
$2.00
Madam Poha Thick 1Kg
$4.50
Parliament Organic Khichdi Rice
$6.50
Parliament Organic Rice Poha 1Kg
$7.50
Parliament Organic Rice Poha 500 gm
$3.90
Rice Pori 500gm
$3.00
Shahi Golden Aval 500G
$2.00
Swadeshi Poha(Dagadi)1kg
$4.50