0 Items(s)

Snacks

*KE Banana Chips 200gm
$4.00
*KE Butter Murukku 350gm
$3.90
*KE Groundnut Bar 200gm
$2.50
*KE Mixture 100gm
$1.00
*KE Mixture 250gm India
$3.00
*KE Mixture Assorted 300gm
$3.50
*KE Murukku
$3.50
*KE Pori Laddu
$1.50
*KE Ribbon Murukku 175gm
$2.50
*KE Rice Murukku 200gm
$3.00
*KE Roasted Peanut 250G
$3.00
*KE Salt Corn Mixture 175gm
$2.50
*KE Sarkara Opperi 200G
$3.50
*KE Sesame Bar White 100gm
$2.00
*KE Sugar Ball Makana 250gm
$2.50
Achu Murukku Bottle (B)
$10.00
Achu Murukku Bottle (H)
$10.00
Achu Murukku without Egg
$10.00