0 Items(s)

Dry Fruits & Nuts

*KE Almond Powder 250gm
$7.00
*KE Almond Sliced 250gm
$5.50
*KE Almonds (With Shell)250gm
$7.50
*KE Almonds 100G
$2.50
*KE Almonds 500G
$9.00
*KE Candlenut 100gm
$1.00
*KE Cashew Nut Split 250gm
$5.50
*KE Cashew Nut W240 K 1Kg
$22.00
*KE Cashew Nuts 100G
$2.50
*KE Cashew Nuts 320 P 1Kg
$18.50
*KE Cashew Nuts 320 P 250G
$5.50
*KE Dry Apricots 250gm
$3.50
*KE Green Raisins 250G
$8.50
*KE Ground Nut Balls 150G
$2.00
*KE Groundnut White 500G
$2.80
*KE Jumbo Golden Raisins 100gm
$2.50
*KE Jumbo Golden Raisins 1Kg
$14.00
*KE Jumbo Golden Raisins 250gm
$4.50