0 Items(s)

Basmati

*KE Basmati Rice 1 Kg
$3.50
*KE Basmati Rice Long Grains 5Kg
$15.00
Anarkali Basmati Rice 1Kg
$4.60
Anarkali Basmati Rice 5Kg
$21.50
Daawat Brown Basmati Rice 1Kg Jar
$4.50
Daawat Brown Basmati Rice 5Kg Jar
$22.00
Daawat Chef Secretz Basmati Rice 5Kg
$20.00
Daawat Select Basmati Rice 5 Kg
$22.90
Doonmalai Basmati Rice 1Kg
$3.50
Doonmalai Basmati Rice 5Kg
$16.50
Indiagate Classic Basmati Rice 5Kg
$23.90
Indiagate Super Basmati Rice 1Kg
$4.50
Indiagate Super Basmati Rice 5Kg
$22.00
Kohinoor Authentic Basmati Rice 1Kg
$4.50
Kohinoor Basmati Rice 5Kg(Jar)
$22.00
Kohinoor Extra Long Basmati Rice 5Kg
$23.90
Kohinoor Gold Basmati Extra Long 1Kg
$4.90
Kohinoor Silver Basmati Rice 1Kg
$3.90