0 Items(s)

Basmati

*KE Basmati Rice 1 Kg
$3.50
*KE Basmati Rice Long Grains 5Kg
$15.00
*KE Sella Premium Rice 5Kg
$17.50
24 Mantra Organic Basmati Rice 5Kg
$34.60
24 Mantra Organic Basmati White Rice 1Kg
$7.00
Amman Basmati Rice 25Kg
$60.00
Anarkali Basmati Rice 1Kg
$4.50
Anarkali Basmati Rice 2Kg
$8.90
Anarkali Basmati Rice 5Kg
$20.50
Bariz Basmati Rice 5Kg (Premium)
$17.00
Bemisal Basmati Rice 1Kg
$3.90
Bemisal Basmati Rice 5Kg
$18.90
Daawat Brown Basmati Rice 1Kg Jar
$4.50
Daawat Brown Basmati Rice 5Kg Jar
$22.00
Daawat Rozana Basmati Rice 5Kg
$19.00
Daawat Select Basmati Rice 1Kg
$4.50
Daawat Select Basmati Rice 5 Kg
$20.00
Daawat Traditional Basmati 5Kg
$20.00