0 Items(s)

Ayurveda Medicine

Karingali
$6.00
Kayam Churna
$4.50
Kayathirumeni Thailam 200ml
$12.00
Kottakkal Abhayarishtam 450ml
$12.00
Kottakkal Amritamehari Churnam 50Gm
$7.50
Kottakkal Anutailam 10ml
$5.50
Kottakkal Ashtachurnam 50Gm
$7.50
Kottakkal Asokarishtam 450ml
$12.00
Kottakkal Aswagandha Churnam 100gm
$10.00
Kottakkal Aswagandharishta 450ml
$12.00
Kottakkal Ayaskriti 450ml
$12.00
Kottakkal Balaguluchyadi Tailam 200ml
$12.00
Kottakkal Balarishtam 450ml
$12.00
Kottakkal Brahmi Tailam 200ml
$12.00
Kottakkal C-Health Granule 250Gm
$15.00
Kottakkal Chyavanaprasam 500gm
$10.00
Kottakkal Dasamula Rasayanam 200Gm
$10.00
Kottakkal Dasamularishtam 450ml
$12.00